โรงเรียนบ้านสำราญ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 8 1 3 2 0 62
ร้อยละ 10.53 % 1.32 % 3.95 % 2.63 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 8 2 3 2 0 72
ร้อยละ 9.20 % 2.30 % 3.45 % 2.30 % 0.00 % 82.76 %

87 : 8 , 2 , 3 , 2 , 0 , 72...9.20 , 2.30 , 3.45 , 2.30 , 0.00 , 82.76 = 15 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net