โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 4 5 0 0 0 0
ร้อยละ 44.44 % 55.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 5 4 4 7 0 1
ร้อยละ 23.81 % 19.05 % 19.05 % 33.33 % 0.00 % 4.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 9 9 4 7 0 1
ร้อยละ 30.00 % 30.00 % 13.33 % 23.33 % 0.00 % 3.33 %

30 : 9 , 9 , 4 , 7 , 0 , 1...30.00 , 30.00 , 13.33 , 23.33 , 0.00 , 3.33 = 29 : 96.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67%

Powered By www.thaieducation.net