โรงเรียนเมืองอาจสามารถ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
169
จำนวน(คน) 1 0 104 3 2 59
ร้อยละ 0.59 % 0.00 % 61.54 % 1.78 % 1.18 % 34.91 %
ระดับประถมศึกษา
771
จำนวน(คน) 37 25 183 29 1 496
ร้อยละ 4.80 % 3.24 % 23.74 % 3.76 % 0.13 % 64.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 940 คน
จำนวน(คน) 38 25 287 32 3 555
ร้อยละ 4.04 % 2.66 % 30.53 % 3.40 % 0.32 % 59.04 %

940 : 38 , 25 , 287 , 32 , 3 , 555...4.04 , 2.66 , 30.53 , 3.40 , 0.32 , 59.04 = 385 : 40.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 940 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 385 คน คิดเป็นร้อยละ 40.96%

Powered By www.thaieducation.net