โรงเรียนเมืองอาจสามารถ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
168
จำนวน(คน) 3 0 85 3 2 75
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 50.60 % 1.79 % 1.19 % 44.64 %
ระดับประถมศึกษา
775
จำนวน(คน) 64 53 154 29 1 474
ร้อยละ 8.26 % 6.84 % 19.87 % 3.74 % 0.13 % 61.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 943 คน
จำนวน(คน) 67 53 239 32 3 549
ร้อยละ 7.10 % 5.62 % 25.34 % 3.39 % 0.32 % 58.22 %

943 : 67 , 53 , 239 , 32 , 3 , 549...7.10 , 5.62 , 25.34 , 3.39 , 0.32 , 58.22 = 394 : 41.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 943 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 394 คน คิดเป็นร้อยละ 41.78%

Powered By www.thaieducation.net