โรงเรียนเมืองอาจสามารถ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
168
จำนวน(คน) 4 18 84 3 2 57
ร้อยละ 2.38 % 10.71 % 50.00 % 1.79 % 1.19 % 33.93 %
ระดับประถมศึกษา
772
จำนวน(คน) 64 53 159 29 1 466
ร้อยละ 8.29 % 6.87 % 20.60 % 3.76 % 0.13 % 60.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 940 คน
จำนวน(คน) 68 71 243 32 3 523
ร้อยละ 7.23 % 7.55 % 25.85 % 3.40 % 0.32 % 55.64 %

940 : 68 , 71 , 243 , 32 , 3 , 523...7.23 , 7.55 , 25.85 , 3.40 , 0.32 , 55.64 = 417 : 44.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 940 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 417 คน คิดเป็นร้อยละ 44.36%

Powered By www.thaieducation.net