โรงเรียนเมืองอาจสามารถ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
163
จำนวน(คน) 0 0 11 0 9 143
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.75 % 0.00 % 5.52 % 87.73 %
ระดับประถมศึกษา
779
จำนวน(คน) 0 0 82 0 116 581
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 14.89 % 74.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 942 คน
จำนวน(คน) 0 0 93 0 125 724
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.87 % 0.00 % 13.27 % 76.86 %

942 : 0 , 0 , 93 , 0 , 125 , 724...0.00 , 0.00 , 9.87 , 0.00 , 13.27 , 76.86 = 218 : 23.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 942 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 218 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14%

Powered By www.thaieducation.net