โรงเรียนเมืองอาจสามารถ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
190
จำนวน(คน) 0 0 13 1 8 168
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.84 % 0.53 % 4.21 % 88.42 %
ระดับประถมศึกษา
783
จำนวน(คน) 0 0 116 0 181 486
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 23.12 % 62.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 973 คน
จำนวน(คน) 0 0 129 1 189 654
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.26 % 0.10 % 19.42 % 67.21 %

973 : 0 , 0 , 129 , 1 , 189 , 654...0.00 , 0.00 , 13.26 , 0.10 , 19.42 , 67.21 = 319 : 32.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 973 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 319 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79%

Powered By www.thaieducation.net