โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 3 1 6 4 14
ร้อยละ 9.68 % 9.68 % 3.23 % 19.35 % 12.90 % 45.16 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 2 3 16 5 19 98
ร้อยละ 1.40 % 2.10 % 11.19 % 3.50 % 13.29 % 68.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
130
จำนวน(คน) 1 4 13 4 17 91
ร้อยละ 0.77 % 3.08 % 10.00 % 3.08 % 13.08 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 6 10 30 15 40 203
ร้อยละ 1.97 % 3.29 % 9.87 % 4.93 % 13.16 % 66.78 %

174 : 5 , 6 , 17 , 11 , 23 , 112...2.87 , 3.45 , 9.77 , 6.32 , 13.22 , 64.37 = 62 : 35.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.22%

Powered By www.thaieducation.net