โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 7 0 7 7 4
ร้อยละ 21.88 % 21.88 % 0.00 % 21.88 % 21.88 % 12.50 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 6 7 13 6 7 105
ร้อยละ 4.17 % 4.86 % 9.03 % 4.17 % 4.86 % 72.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
130
จำนวน(คน) 4 11 12 4 11 88
ร้อยละ 3.08 % 8.46 % 9.23 % 3.08 % 8.46 % 67.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 17 25 25 17 25 197
ร้อยละ 5.56 % 8.17 % 8.17 % 5.56 % 8.17 % 64.38 %

176 : 13 , 14 , 13 , 13 , 14 , 109...7.39 , 7.95 , 7.39 , 7.39 , 7.95 , 61.93 = 67 : 38.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62%

Powered By www.thaieducation.net