โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 7 0 0 0 18
ร้อยละ 21.88 % 21.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 6 7 13 0 0 118
ร้อยละ 4.17 % 4.86 % 9.03 % 0.00 % 0.00 % 81.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
130
จำนวน(คน) 17 25 25 0 0 63
ร้อยละ 13.08 % 19.23 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 48.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 30 39 38 0 0 199
ร้อยละ 9.80 % 12.75 % 12.42 % 0.00 % 0.00 % 65.03 %

176 : 13 , 14 , 13 , 0 , 0 , 136...7.39 , 7.95 , 7.39 , 0.00 , 0.00 , 77.27 = 40 : 22.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 34.97%

Powered By www.thaieducation.net