โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 31
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 1 3 22 0 0 126
ร้อยละ 0.66 % 1.97 % 14.47 % 0.00 % 0.00 % 82.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
130
จำนวน(คน) 3 5 12 0 0 110
ร้อยละ 2.31 % 3.85 % 9.23 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 5 10 39 0 0 267
ร้อยละ 1.56 % 3.12 % 12.15 % 0.00 % 0.00 % 83.18 %

191 : 2 , 5 , 27 , 0 , 0 , 157...1.05 , 2.62 , 14.14 , 0.00 , 0.00 , 82.20 = 34 : 17.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.82%

Powered By www.thaieducation.net