โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 34
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 17 0 8 0 0 129
ร้อยละ 11.04 % 0.00 % 5.19 % 0.00 % 0.00 % 83.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
129
จำนวน(คน) 2 0 16 0 0 111
ร้อยละ 1.55 % 0.00 % 12.40 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 21 0 28 0 0 274
ร้อยละ 6.50 % 0.00 % 8.67 % 0.00 % 0.00 % 84.83 %

194 : 19 , 0 , 12 , 0 , 0 , 163...9.79 , 0.00 , 6.19 , 0.00 , 0.00 , 84.02 = 31 : 15.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 15.17%

Powered By www.thaieducation.net