โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 6 2 3 0 0 29
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 72.50 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 24 0 6 0 0 124
ร้อยละ 15.58 % 0.00 % 3.90 % 0.00 % 0.00 % 80.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
129
จำนวน(คน) 6 0 14 0 0 109
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 10.85 % 0.00 % 0.00 % 84.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 36 2 23 0 0 262
ร้อยละ 11.15 % 0.62 % 7.12 % 0.00 % 0.00 % 81.11 %

194 : 30 , 2 , 9 , 0 , 0 , 153...15.46 , 1.03 , 4.64 , 0.00 , 0.00 , 78.87 = 41 : 21.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 18.89%

Powered By www.thaieducation.net