โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 19
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 5 5 5 2 0 48
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 7.69 % 3.08 % 0.00 % 73.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 6 6 5 2 0 67
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 5.81 % 2.33 % 0.00 % 77.91 %

86 : 6 , 6 , 5 , 2 , 0 , 67...6.98 , 6.98 , 5.81 , 2.33 , 0.00 , 77.91 = 19 : 22.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.09%

Powered By www.thaieducation.net