โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 8 2 1 1 0 10
ร้อยละ 36.36 % 9.09 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 9 4 3 1 0 47
ร้อยละ 14.06 % 6.25 % 4.69 % 1.56 % 0.00 % 73.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 17 6 4 2 0 57
ร้อยละ 19.77 % 6.98 % 4.65 % 2.33 % 0.00 % 66.28 %

86 : 17 , 6 , 4 , 2 , 0 , 57...19.77 , 6.98 , 4.65 , 2.33 , 0.00 , 66.28 = 29 : 33.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.72%

Powered By www.thaieducation.net