โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 4 0 1 4 1 4
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 7.14 % 28.57 % 7.14 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 2 3 5 5 8 16
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 12.82 % 12.82 % 20.51 % 41.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 6 3 6 9 9 20
ร้อยละ 11.32 % 5.66 % 11.32 % 16.98 % 16.98 % 37.74 %

53 : 6 , 3 , 6 , 9 , 9 , 20...11.32 , 5.66 , 11.32 , 16.98 , 16.98 , 37.74 = 33 : 62.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 62.26%

Powered By www.thaieducation.net