โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 2 1 5 3 1
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 6.67 % 33.33 % 20.00 % 6.67 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 5 2 1 7 3 24
ร้อยละ 11.90 % 4.76 % 2.38 % 16.67 % 7.14 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 8 4 2 12 6 25
ร้อยละ 14.04 % 7.02 % 3.51 % 21.05 % 10.53 % 43.86 %

57 : 8 , 4 , 2 , 12 , 6 , 25...14.04 , 7.02 , 3.51 , 21.05 , 10.53 , 43.86 = 32 : 56.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 56.14%

Powered By www.thaieducation.net