โรงเรียนบ้านโหรา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 5
ร้อยละ 45.45 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 55
ร้อยละ 1.72 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 94.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 60
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %

69 : 6 , 0 , 3 , 0 , 0 , 60...8.70 , 0.00 , 4.35 , 0.00 , 0.00 , 86.96 = 9 : 13.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04%

Powered By www.thaieducation.net