โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 2 0 2 14
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 10.53 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 1 1 3 0 2 47
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 5.56 % 0.00 % 3.70 % 87.04 %

54 : 1 , 1 , 3 , 0 , 2 , 47...1.85 , 1.85 , 5.56 , 0.00 , 3.70 , 87.04 = 7 : 12.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96%

Powered By www.thaieducation.net