โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 23
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 10 0 0 0 0 87
ร้อยละ 10.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 10 1 1 0 0 101
ร้อยละ 8.85 % 0.88 % 0.88 % 0.00 % 0.00 % 89.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 22 2 2 0 0 211
ร้อยละ 9.28 % 0.84 % 0.84 % 0.00 % 0.00 % 89.03 %

124 : 12 , 1 , 1 , 0 , 0 , 110...9.68 , 0.81 , 0.81 , 0.00 , 0.00 , 88.71 = 14 : 11.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.97%

Powered By www.thaieducation.net