โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 22
ร้อยละ 11.11 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 10 2 2 0 0 83
ร้อยละ 10.31 % 2.06 % 2.06 % 0.00 % 0.00 % 85.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 12 1 2 0 0 98
ร้อยละ 10.62 % 0.88 % 1.77 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 25 4 5 0 0 203
ร้อยละ 10.55 % 1.69 % 2.11 % 0.00 % 0.00 % 85.65 %

124 : 13 , 3 , 3 , 0 , 0 , 105...10.48 , 2.42 , 2.42 , 0.00 , 0.00 , 84.68 = 19 : 15.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.35%

Powered By www.thaieducation.net