โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 1 0 1 23
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 3.45 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 15 0 6 0 0 73
ร้อยละ 15.96 % 0.00 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 77.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 3 0 10 0 1 96
ร้อยละ 2.73 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.91 % 87.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 22 0 17 0 2 192
ร้อยละ 9.44 % 0.00 % 7.30 % 0.00 % 0.86 % 82.40 %

123 : 19 , 0 , 7 , 0 , 1 , 96...15.45 , 0.00 , 5.69 , 0.00 , 0.81 , 78.05 = 27 : 21.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60%

Powered By www.thaieducation.net