โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 1 1 1 1 21
ร้อยละ 13.79 % 3.45 % 3.45 % 3.45 % 3.45 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 15 6 7 0 0 66
ร้อยละ 15.96 % 6.38 % 7.45 % 0.00 % 0.00 % 70.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 3 5 11 7 0 84
ร้อยละ 2.73 % 4.55 % 10.00 % 6.36 % 0.00 % 76.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 22 12 19 8 1 171
ร้อยละ 9.44 % 5.15 % 8.15 % 3.43 % 0.43 % 73.39 %

123 : 19 , 7 , 8 , 1 , 1 , 87...15.45 , 5.69 , 6.50 , 0.81 , 0.81 , 70.73 = 36 : 29.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 26.61%

Powered By www.thaieducation.net