โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 12
ร้อยละ 27.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 13 5 7 1 1 31
ร้อยละ 22.41 % 8.62 % 12.07 % 1.72 % 1.72 % 53.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 18 6 7 1 1 43
ร้อยละ 23.68 % 7.89 % 9.21 % 1.32 % 1.32 % 56.58 %

76 : 18 , 6 , 7 , 1 , 1 , 43...23.68 , 7.89 , 9.21 , 1.32 , 1.32 , 56.58 = 33 : 43.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 43.42%

Powered By www.thaieducation.net