โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 6 1 0 1 0 10
ร้อยละ 33.33 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 11 5 6 1 2 33
ร้อยละ 18.97 % 8.62 % 10.34 % 1.72 % 3.45 % 56.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 17 6 6 2 2 43
ร้อยละ 22.37 % 7.89 % 7.89 % 2.63 % 2.63 % 56.58 %

76 : 17 , 6 , 6 , 2 , 2 , 43...22.37 , 7.89 , 7.89 , 2.63 , 2.63 , 56.58 = 33 : 43.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 43.42%

Powered By www.thaieducation.net