โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 10
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 41
ร้อยละ 6.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 4 4 5 0 0 51
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 79.69 %

64 : 4 , 4 , 5 , 0 , 0 , 51...6.25 , 6.25 , 7.81 , 0.00 , 0.00 , 79.69 = 13 : 20.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31%

Powered By www.thaieducation.net