โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 8
ร้อยละ 23.08 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 5 5 1 2 0 37
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 2.00 % 4.00 % 0.00 % 74.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 8 6 1 3 0 45
ร้อยละ 12.70 % 9.52 % 1.59 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %

63 : 8 , 6 , 1 , 3 , 0 , 45...12.70 , 9.52 , 1.59 , 4.76 , 0.00 , 71.43 = 18 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net