โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 11
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 2.17 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 4 1 11 0 0 48
ร้อยละ 6.25 % 1.56 % 17.19 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

64 : 4 , 1 , 11 , 0 , 0 , 48...6.25 , 1.56 , 17.19 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 16 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net