โรงเรียนบ้านหนองหัวคน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 20 0 1 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 95.24 % 0.00 % 4.76 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 6 0 12 5 0 42
ร้อยละ 9.23 % 0.00 % 18.46 % 7.69 % 0.00 % 64.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 6 0 32 5 1 42
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 37.21 % 5.81 % 1.16 % 48.84 %

86 : 6 , 0 , 32 , 5 , 1 , 42...6.98 , 0.00 , 37.21 , 5.81 , 1.16 , 48.84 = 44 : 51.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16%

Powered By www.thaieducation.net