โรงเรียนบ้านหนองหัวคน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 11
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 27.78 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 10 5 15 0 0 38
ร้อยละ 14.71 % 7.35 % 22.06 % 0.00 % 0.00 % 55.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 11 6 20 0 0 49
ร้อยละ 12.79 % 6.98 % 23.26 % 0.00 % 0.00 % 56.98 %

86 : 11 , 6 , 20 , 0 , 0 , 49...12.79 , 6.98 , 23.26 , 0.00 , 0.00 , 56.98 = 37 : 43.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 43.02%

Powered By www.thaieducation.net