โรงเรียนบ้านหนองหัวคน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 3 1 1 1 10
ร้อยละ 5.88 % 17.65 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 15 3 7 0 0 43
ร้อยละ 22.06 % 4.41 % 10.29 % 0.00 % 0.00 % 63.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 16 6 8 1 1 53
ร้อยละ 18.82 % 7.06 % 9.41 % 1.18 % 1.18 % 62.35 %

85 : 16 , 6 , 8 , 1 , 1 , 53...18.82 , 7.06 , 9.41 , 1.18 , 1.18 , 62.35 = 32 : 37.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65%

Powered By www.thaieducation.net