โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 2
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
29
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 22
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 24
ร้อยละ 16.22 % 0.00 % 18.92 % 0.00 % 0.00 % 64.86 %

37 : 6 , 0 , 7 , 0 , 0 , 24...16.22 , 0.00 , 18.92 , 0.00 , 0.00 , 64.86 = 13 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14%

Powered By www.thaieducation.net