โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 5
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 5 3 4 0 2 19
ร้อยละ 15.15 % 9.09 % 12.12 % 0.00 % 6.06 % 57.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 7 5 5 0 2 24
ร้อยละ 16.28 % 11.63 % 11.63 % 0.00 % 4.65 % 55.81 %

43 : 7 , 5 , 5 , 0 , 2 , 24...16.28 , 11.63 , 11.63 , 0.00 , 4.65 , 55.81 = 19 : 44.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.19%

Powered By www.thaieducation.net