โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 5
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 5 3 4 1 2 18
ร้อยละ 15.15 % 9.09 % 12.12 % 3.03 % 6.06 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 7 5 5 1 2 23
ร้อยละ 16.28 % 11.63 % 11.63 % 2.33 % 4.65 % 53.49 %

43 : 7 , 5 , 5 , 1 , 2 , 23...16.28 , 11.63 , 11.63 , 2.33 , 4.65 , 53.49 = 20 : 46.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51%

Powered By www.thaieducation.net