โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 2 1 2 0 5
ร้อยละ 23.08 % 15.38 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 38.46 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 5 7 3 3 0 17
ร้อยละ 14.29 % 20.00 % 8.57 % 8.57 % 0.00 % 48.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 8 9 4 5 0 22
ร้อยละ 16.67 % 18.75 % 8.33 % 10.42 % 0.00 % 45.83 %

48 : 8 , 9 , 4 , 5 , 0 , 22...16.67 , 18.75 , 8.33 , 10.42 , 0.00 , 45.83 = 26 : 54.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17%

Powered By www.thaieducation.net