โรงเรียนบ้านทองหลาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 6
ร้อยละ 38.46 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 8 6 0 14 0 18
ร้อยละ 17.39 % 13.04 % 0.00 % 30.43 % 0.00 % 39.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 13 7 1 14 0 24
ร้อยละ 22.03 % 11.86 % 1.69 % 23.73 % 0.00 % 40.68 %

59 : 13 , 7 , 1 , 14 , 0 , 24...22.03 , 11.86 , 1.69 , 23.73 , 0.00 , 40.68 = 35 : 59.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 59.32%

Powered By www.thaieducation.net