โรงเรียนบ้านมะกอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 3 7 0 2 13
ร้อยละ 16.67 % 10.00 % 23.33 % 0.00 % 6.67 % 43.33 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 10 11 15 0 0 64
ร้อยละ 10.00 % 11.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 2 8 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 3.92 % 15.69 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 15 16 30 0 2 118
ร้อยละ 8.29 % 8.84 % 16.57 % 0.00 % 1.10 % 65.19 %

130 : 15 , 14 , 22 , 0 , 2 , 77...11.54 , 10.77 , 16.92 , 0.00 , 1.54 , 59.23 = 53 : 40.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 34.81%

Powered By www.thaieducation.net