โรงเรียนบ้านมะกอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 27
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 3.33 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 3 0 0 1 1 94
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 0.00 % 1.01 % 1.01 % 94.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 51
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 96.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 5 0 1 2 2 172
ร้อยละ 2.75 % 0.00 % 0.55 % 1.10 % 1.10 % 94.51 %

129 : 4 , 0 , 1 , 1 , 2 , 121...3.10 , 0.00 , 0.78 , 0.78 , 1.55 , 93.80 = 8 : 6.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49%

Powered By www.thaieducation.net