โรงเรียนบ้านมะกอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 3 5 2 2 16
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 16.67 % 6.67 % 6.67 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 4 5 10 4 5 71
ร้อยละ 4.04 % 5.05 % 10.10 % 4.04 % 5.05 % 71.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 43
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 3.77 % 3.77 % 3.77 % 81.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 8 10 17 8 9 130
ร้อยละ 4.40 % 5.49 % 9.34 % 4.40 % 4.95 % 71.43 %

129 : 6 , 8 , 15 , 6 , 7 , 87...4.65 , 6.20 , 11.63 , 4.65 , 5.43 , 67.44 = 42 : 32.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net