โรงเรียนบ้านมะกอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 3 5 3 3 14
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 16.67 % 10.00 % 10.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 6 5 12 3 7 66
ร้อยละ 6.06 % 5.05 % 12.12 % 3.03 % 7.07 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 3 5 2 2 39
ร้อยละ 3.77 % 5.66 % 9.43 % 3.77 % 3.77 % 73.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 10 11 22 8 12 119
ร้อยละ 5.49 % 6.04 % 12.09 % 4.40 % 6.59 % 65.38 %

129 : 8 , 8 , 17 , 6 , 10 , 80...6.20 , 6.20 , 13.18 , 4.65 , 7.75 , 62.02 = 49 : 37.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62%

Powered By www.thaieducation.net