โรงเรียนบ้านมะกอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 3 6 0 2 24
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 16.22 % 0.00 % 5.41 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 4 5 10 0 6 67
ร้อยละ 4.35 % 5.43 % 10.87 % 0.00 % 6.52 % 72.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 2 5 0 3 41
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 9.43 % 0.00 % 5.66 % 77.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 8 10 21 0 11 132
ร้อยละ 4.40 % 5.49 % 11.54 % 0.00 % 6.04 % 72.53 %

129 : 6 , 8 , 16 , 0 , 8 , 91...4.65 , 6.20 , 12.40 , 0.00 , 6.20 , 70.54 = 38 : 29.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47%

Powered By www.thaieducation.net