โรงเรียนบ้านมะกอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 88
ร้อยละ 1.09 % 0.00 % 3.26 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 49
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 92.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 172
ร้อยละ 1.65 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 94.51 %

129 : 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 123...0.78 , 0.00 , 3.88 , 0.00 , 0.00 , 95.35 = 6 : 4.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49%

Powered By www.thaieducation.net