โรงเรียนบ้านมะกอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 86
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 93.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 48
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 168
ร้อยละ 2.20 % 0.00 % 5.49 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %

129 : 2 , 0 , 7 , 0 , 0 , 120...1.55 , 0.00 , 5.43 , 0.00 , 0.00 , 93.02 = 9 : 6.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69%

Powered By www.thaieducation.net