โรงเรียนบ้านแขม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 13
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 17 0 6 2 0 49
ร้อยละ 22.97 % 0.00 % 8.11 % 2.70 % 0.00 % 66.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 20 0 7 2 0 62
ร้อยละ 21.98 % 0.00 % 7.69 % 2.20 % 0.00 % 68.13 %

91 : 20 , 0 , 7 , 2 , 0 , 62...21.98 , 0.00 , 7.69 , 2.20 , 0.00 , 68.13 = 29 : 31.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 31.87%

Powered By www.thaieducation.net