โรงเรียนบ้านแขม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 4 4 4 4 0
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 18 18 22 10 10 0
ร้อยละ 23.08 % 23.08 % 28.21 % 12.82 % 12.82 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 22 22 26 14 14 0
ร้อยละ 22.45 % 22.45 % 26.53 % 14.29 % 14.29 % 0.00 %

98 : 22 , 22 , 26 , 14 , 14 , 0...22.45 , 22.45 , 26.53 , 14.29 , 14.29 , 0.00 = 98 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net