โรงเรียนบ้านหนองเรือ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 8
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 46 คน
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 40
ร้อยละ 6.52 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %

46 : 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 40...6.52 , 4.35 , 2.17 , 0.00 , 0.00 , 86.96 = 6 : 13.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04%

Powered By www.thaieducation.net