โรงเรียนบ้านหนองบัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 3 2 4 13
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 11.54 % 7.69 % 15.38 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 4 9 8 15 53
ร้อยละ 4.30 % 4.30 % 9.68 % 8.60 % 16.13 % 56.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 9 2 9 11 17 17
ร้อยละ 13.85 % 3.08 % 13.85 % 16.92 % 26.15 % 26.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 15 8 21 21 36 83
ร้อยละ 8.15 % 4.35 % 11.41 % 11.41 % 19.57 % 45.11 %

119 : 6 , 6 , 12 , 10 , 19 , 66...5.04 , 5.04 , 10.08 , 8.40 , 15.97 , 55.46 = 53 : 44.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 54.89%

Powered By www.thaieducation.net