โรงเรียนบ้านหนองบัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 3 2 4 13
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 11.54 % 7.69 % 15.38 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 19 15 9 19 5 26
ร้อยละ 20.43 % 16.13 % 9.68 % 20.43 % 5.38 % 27.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 9 2 9 11 17 17
ร้อยละ 13.85 % 3.08 % 13.85 % 16.92 % 26.15 % 26.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 30 19 21 32 26 56
ร้อยละ 16.30 % 10.33 % 11.41 % 17.39 % 14.13 % 30.43 %

119 : 21 , 17 , 12 , 21 , 9 , 39...17.65 , 14.29 , 10.08 , 17.65 , 7.56 , 32.77 = 80 : 67.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57%

Powered By www.thaieducation.net