โรงเรียนบ้านหนองบัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 9 3 0 1 0 16
ร้อยละ 31.03 % 10.34 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 55.17 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 21 11 13 9 7 44
ร้อยละ 20.00 % 10.48 % 12.38 % 8.57 % 6.67 % 41.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 8 3 20 3 11 27
ร้อยละ 11.11 % 4.17 % 27.78 % 4.17 % 15.28 % 37.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 38 17 33 13 18 87
ร้อยละ 18.45 % 8.25 % 16.02 % 6.31 % 8.74 % 42.23 %

134 : 30 , 14 , 13 , 10 , 7 , 60...22.39 , 10.45 , 9.70 , 7.46 , 5.22 , 44.78 = 74 : 55.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 57.77%

Powered By www.thaieducation.net