โรงเรียนหนองขามวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 7 2 4 2 14
ร้อยละ 12.12 % 21.21 % 6.06 % 12.12 % 6.06 % 42.42 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 7 6 4 1 4 82
ร้อยละ 6.73 % 5.77 % 3.85 % 0.96 % 3.85 % 78.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 4 1 2 0 1 35
ร้อยละ 9.30 % 2.33 % 4.65 % 0.00 % 2.33 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 15 14 8 5 7 131
ร้อยละ 8.33 % 7.78 % 4.44 % 2.78 % 3.89 % 72.78 %

137 : 11 , 13 , 6 , 5 , 6 , 96...8.03 , 9.49 , 4.38 , 3.65 , 4.38 , 70.07 = 41 : 29.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22%

Powered By www.thaieducation.net